Komunitní zpětná vazba – Úvod

Komunitní zpětná vazba

V rámci svého studia jsem vypracoval diplomovou práci na téma získávání zpětné vazby pro učitele na základě studentských dotazníků. Tento dost krkolomný název skrývá poměrně jednoduchý princip.

V USA existují standardizované dotazníky, které zkoumají názory studentů na zcela konkrétní aspekty vyučovací hodiny u konkrétních učitelů. Mezi zkoumané aspekty, které jsem souhrnně nazval klíčové kategorie, patří například kázeň ve třídě, jasnost výuky nebo vztah mezi učitelem a studenty.

Získávání zpětné vazby tímto způsobem se velmi osvědčilo, přijde mi to celkem logické, protože kdo jiný může zmíněné kvality učitelovy práce posoudit lépe než samotní studenti, kteří by měli být v centru učitelova zájmu? Navíc jakákoliv zpětná vazba je bohužel v českých školách zatím pouze výjimečná, což by se mělo změnit, pokud chceme k vyučování přistupovat opravdu profesionálním způsobem. Tím, že zjišťujeme názory od studentů, jim navíc dáváme najevo, že o ně máme zájem, že na jejich hlasu záleží a že učitelé jsou tady pro žáky a ne naopak.

Celá diplomová práce je velmi obsáhlá, napsal jsem na toto téma více než 150 stran. Více jak 150 stran akademické práce pedagogického charakteru je pro normálního čtenáře celkem špatně stravitelné sousto, nicméně některé poznatky a závěry práce jsou dle mého názoru velmi zajímavé a mohly by být dost přínosné, pokud by se povedlo je vhodně implementovat do našich škol. Proto jsem se rozhodl celou sekci na svém webu věnovat tématu „získávání zpětné vazby pro učitele na základě studentských dotazníků“, celému zmíněnému konceptu však budu říkat Komunitní zpětná vazba.

Na co se komunitní zpětná vazba zaměřuje

Jak již bylo zmíněno výše, komunitní zpětná vazba probíhá tak, že všichni žáci jedné třídy dostanou dotazník, které je vybízí k posouzení vyučování daného učitele.

Začneme obecně, níže máme vypsaná nejčastější témata – nazýváme je klíčové kategorie, které dotazníky žákům předkládají. Každá klíčová kategorie pak obsahuje konkrétní otázky s danou škálou odpovědí, to si představíme zase příště.

Nejčastější klíčové kategorie:

 1. Vztah mezi učitelem a studenty, individuální přístup učitele.
 2. Způsoby, jakými učitel dokáže motivovat studenty a učinit tak pro ně látku atraktivnější.
 3. Kultura třídy a kázeň vyžadovaná vyučujícím, pracovní morálka ve skupině, spolupráce mezi studenty.
 4. Učitelova odbornost a znalost vyučovaného předmětu a jeho zaujetí pro věc.
 5. Zapojení kooperativního vyučování do běžné výuky.
 6. Praktické schopnosti učitele při sestavování hodiny a jasnost výuky, názornost a celková organizace výkladu.
 7. Snaha učitele o rozvoj kritického myšlení a vlastního uvažování žáků, ověřování a aplikování znalostí třídy.
 8. Učitelovo přizpůsobení učiva žákům s ohledem na jejich zájmy a životní styl.
 9. Obtížnost výuky, nároky učitele.

 

V rámci kvalitativního výzkumu ve své práci jsem takto vypsané klíčové kategorie poslal mimo jiné na všechny fakultní základní školy pedagogické fakulty UK a nechal učitele, posoudit 2 věci:

 1. Zda jsou tyto klíčové kategorie pro české školství důležité.
 2. Zda se domnívají, že by tyto klíčové kategorie dokázali posoudit studenti.

 

Výsledky byly překvapivě velmi pozitivní, jak můžete vyčíst z následujícího grafu.

Graf dulezitost X posouzeni

Na vodorovné ose X vidíte, jak moc učitelům přišlo téma důležité. Na svislé ose Y potom lze vyčíst, jaká témata jsou podle učitelů nejvhodnější k tomu, aby je studenti posuzovali. Nutno podotknou, že nejnižší skóre u obou kategorií je stále nad 60%, takže obecně všechny klíčové kategorie dopadly v průzkumu dobře – jsou důležité a učitelé mají důvěru ve své studenty a jejich úsudek.

Z grafu vyplývá, že jako nejvhodnější ke zkoumání se dle učitelů jeví témata „učitelova odbornost“, „motivace studentů“, „kultura třídy a kázeň“, „vztah učitel a žák“, „kooperativní vyučování“. Tato témata vykazují nejlepší poměr mezi důležitostí, jakou jim vyučující přikládají a možností pro studenty je posoudit. Jako naopak nejméně vhodné se jeví téma „obtížnost výuky, nároky učitele“ (jak již bylo zmíněno skóre je však stále nad 60% = velký úspěch 🙂

Tímto bych chtěl svůj první příspěvek o komunitní zpětné vazbě zakončit. Myslím, že na prvotní seznámení bylo informací až dost.

Otázka zůstává, které témata považujete za nejdůležitější vy, čtenáři 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.