Komunitní zpětná vazba, Klíčové kategorie – přehled

V předchozím článku  jsme si vysvětlili pojem komunitní zpětná vazba. Nyní si podrobněji představíme zmíněné klíčové kategorie.

Jak jsem již psal, klíčové kategorie reprezentují tematické okruhy, kterými se dotazníky v rámci komunitní zpětné vazby zabývají. Jsou to taková témata, která dokážou posoudit všichni účastníci vyučování a zároveň jsou tak univerzální, že se vztahují na všechny předměty, ať už se jedná o angličtinu nebo zeměpis.

V následujícím přehledu jsou představeny všechny klíčové kategorie (tematické okruhy), kterými se dotazníky komunitní zpětné vazby zabývají. Ke každé klíčové kategorii je přiřazena příkladová otázka. Na tuto nebo podobnou otázku poté členové komunity (v našem případě žáci) odpovídají. Odpovědi jsou většinou ve formě pěti stupňové Likertovy škály, od „zcela nesouhlasím“, po „zcela souhlasím“.

  1. „Vztah mezi učitelem a studenty, individuální přístup učitele.“

Příklad otázek:

Učitel bere ohledy na žákovo momentální rozpoložení.

Učitel zjišťuje, jak si žák vede v ostatních předmětech.

Učitel prokazuje žákům respekt.

 

  1. „Způsoby, jakými učitel dokáže motivovat studenty a učinit tak pro ně látku atraktivnější.“

 Příklad otázek:

Učitel povzbuzuje žáky ve sdílení nápadů nebo svých názorů ohledně probírané látky.

Učitel pomáhá žákům pochopit, proč jsou věci, co se učí, důležité.

Učitel věří v dobré výkony svých žáků.

 

  1. „Kultura třídy a kázeň vyžadovaná vyučujícím, pracovní morálka ve skupině, spolupráce mezi studenty.“

Příklad otázek:

Studenti se chovají tak, jak učitel vyžaduje.

Studentům záleží na tom, aby v těchto hodinách měli dobré výsledky.

Naše třída je stále zaměstnaná a nemarní čas.

 

  1. „Učitelova odbornost a znalost vyučovaného předmětu a jeho zaujetí pro věc.“

Příklad otázek:

Učitel je nadšený pro svůj obor.

Učitel výklad doplňuje fakty/příklady, které nejsou v učebnici.

 

  1. „Zapojení kooperativního vyučování do běžné výuky.“

Příklad otázek:

Žáci v hodinách mají příležitost vyjádřit svůj názor a otevřít diskuzi.

Učitel povzbuzuje studenty ke společné práci.

V hodinách mám příležitost ovlivnit to, jak přemýšlejí moji spolužáci.

 

  1. „Praktické schopnosti učitele při sestavování hodiny a jasnost výuky, názornost a celková organizace výkladu.“

Příklad otázek:

Studenti se v hodinách učí opravovat svoje chyby.

Učitel propojuje novou látku s tím, co žáci již znají.

Učitel studenty předem upozorňuje na často se opakující chyby.

 

  1. „Snaha učitele o rozvoj kritického myšlení a vlastního uvažování žáků, ověřování a aplikování znalostí třídy.“

Příklad otázek:

Studenti pravidelně hodnotí a zlepšuji svoji práci.

Učitel žákům říká, co se učí a proč.

Žáci musí v hodinách opravdu zapojovat mozek a ne se pouze učit věci nazpaměť.

 

  1. „Učitelovo přizpůsobení učiva žákům s ohledem na jejich zájmy a životní styl.“

Příklad otázek:

Učitel se snaží lépe pochopit a poznat život studentů mimo školu.

Učitel zapojuje do vyučování aktuální témata.

 

  1. „Obtížnost výuky, nároky učitele.“

Příklad otázek:

Učitel nutí žáky, aby se v hodině opravdu snažili.

Učitel od žáků očekává velmi dobré výkony.

 

Mým cílem je vybrat klíčové kategorie, které jsou relevantní pro naše školní prostředí a pokusit se sestavit vlastní dotazníkové šetření.

V následujících měsících proto budu každou kategorii podrobněji rozebírat. A na základě této analýzy  poté dám učitelům k dispozici všechny relevantní otázky k dané klíčové kategorii a nechám je posoudit, které otázky by mohly být v jejich každodenní praxi opravdu relevantní a užitečné. Protože pokládat svým studentům ty správné otázky je opravdový klíč k úspěchu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.